High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Arijitsingh 2000 male India 40 ...
Nguyễn Thị Hiền 2000 female Việt Nam 40 150
MCGaming 2006 male Việt Nam 40 ...
Mango Man 1992 male Uganda 40 ...
Aethanniel Dhane Salazar 2009 female Philippines 40 140
Nguyễn Hồng Nhung 2001 male Viet nam 40 ...
Bao chau 2007 female Việt Nam 40 ...
Sinh 1984 female 40 ...
89 2010 male i 40 ...
Như 2002 female Vietnam 40 110
Nguyễn Kiều Trinh 2010 male viet nam 40 ...
Sss 2010 male Ba 40 ...
Raj 1991 male India 40 ...
Nguyễn Kim Đồng 2002 male Việt Nam 40 ...
Hgggg 2002 female Malay 40 ...
bui ha linh 2010 male huongchi 40 ...
Nguyên văn huy 2010 male Vietnam 40 ...
warda khalil 2001 female pakistan 40 ...
Nguyễn Văn Đức 2003 male Việt Nam 40 ...
Tuan 2006 male 40 ...
Oche Gabriel 1976 male Nigeria 40 140
jonhbert 1941 male England 40 ...
Doris Davis 1953 female Davidson 40 ...
Họ và tên 2001 female Nào cũng đc 40 ...
a 2010 male vietnam 40 ...